ViszonteladókKiemelt hírek

Ászf

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek – Annalabor Kft. – annalabor.hu

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Anna labor Kft. (székhely: 7140 Bátaszék, Szent István tér 4. Adószám: 11294546-2-17), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: http://annalabor.hu/files/aszf.pdf

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Annalabor Kft.

A szolgáltató székhelye: 7140 Bátaszék, Szent István tér 4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: anna.labor@t-online.hu

Adószáma: 11294546-2-17

Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-003165

Telefonszámai: 30/412-7012

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 1186/2015

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Gyümölcstárhely Kft.

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

• minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá

• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.

• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

 

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

 

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

1.3. . A webshop, mint szerzői jogi mű, szerzői jogi védelem alatt áll. Az oldalon található minden tartalom bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a szerzői jogok tulajdonosának kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

1.4. Megrendelését a termék raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesíti az Eladó. Ha több árut rendel, és közöttük vannak olyan termékek, melyek ideglegesen nem állnak rendelkezésre raktárkészleten, akkor kérésre kiszállítjuk a rendelkezésre álló árukat, és a hiányzó termékeket azok beérkezése után teljesítjük.

 

Adatkezelési szabályok:

1.5. Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával Ön a vásárlási feltételeknek és szabályzatnak ellentmond, ezért ez a szabályzat megszegésének minősül. Ezért a regisztráció során olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek.

A szolgáltató nem adja el, nem adja bérbe, és nem kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégnek, a cég, mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. Törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön által megadott adatokat kezelni.

 

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Négy rendelési forma áll a Vevő rendelkezésére:

  • személyesen: Telephelyünkön
  • Interneten keresztül a http://annalabor.hu honlapon, éjjel-nappal a hét minden napján.
  • telefonon 30/412-7012 illetve
  • Viszonteladóinknál (viszonteladóinkat keresse a „Viszonteladók” menüpont alatt)

A honlapon megadott eladási árak forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót és az egyéb közterheket. A feltüntetett árak szállítási költség nélkül értendőek. A termékek szállítási költsége a vevőt terhelik és a rendelés lezárásaként, számlázáskor a kiválasztott termékek mellet külön tételként szerepel a számlán

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akció időtartamáról.

 

 

Rendelés menete

1.09. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését

az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben

e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak

visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól

eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.10. Ön az alábbi szállítási módok közül választhat:

  • Személyes átvétel telephelyünkön
  • Szállítás futárszolgálattal
    • Árak: http://www.dpd.com/hu/home/termekek_es_szolgaltatasok/dijak

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn

belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való

megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti

teljesítésre.

1.12. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E

kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb

következményei alól.

 

Elállás joga

1.13. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a

megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül

elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.14. Amennyiben a Áruház minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történ ő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ebben az esetben, az elállás a megrendelő számára költségmentes. A lemondást jelezheti telefonon írásban e-mailen, faxon, levélben is a megrendelés pontos adatainak megjelölésével (Megrendelő neve, címe, rendelés ideje, rendelt áruk). Kormány rendelete a távollévők között kötött szerződésekről szóló paragrafusok szerint, amennyiben a vásárolt termék, csomagolása, tartozékai sérülésmentesen hiánytalanul visszaszállításra kerülnek. A cég kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. A vevő viseli az elállás jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő által kipróbált termékeket nem áll módunkban visszavenni. Az elállás joga nem gyakorolható az átvételt követően megsérült termékekre, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében:

Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl. egyedi termék), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

Vegyes rendelkezések

1.15. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel

30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik

a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Bátaszék, 2015.12.20